ads
adsads


مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

دنیای مد

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

فال عطسه در روز های هفته !!

جمعه5شنبه4شنبه3شنبه2شنبه1شنبهشنبه 
کمی صبر کننامه دریافت میکنی خواب تو را می بیند یک خیال روز بدی داری کمی صبر کنروز خوب میگذرد 6-7
فامیل میشویددیدارغیر منتظره درموردت کنجکاوی میکند  مواظب دوستانت باشهمان می آیدامروز خوشحالی مواظب کارهایت باش7-8
زیبایی امامغرورجوابش رابده مغرورنباش دررویایی هستی ولی نمیدانیزدست1 نفر ناراحت می شویدیدارمطمئن باش دوستت دارد8-9
به مسافرت میرویصحبت مهمی میشود اتفاقی برایت می افتد خوابهایت به حقیقت می پیوندد به تو فکرمیکند می خواهد تو را ببیند خوشحالی9-10
با او رابطه برقرار میکنیدوست دارد تو را ببیندهرگز فراموشت نمیکندبا او رابطه برقرار میکنی دیداربا کسی که دوستش داری باتوصحبت میکندنامه دریافت میکنی 10-11
اولین عشقش هستیدیداربه تو فکر میکنداز خوابی وحشت داریبه تو می اندیشددوستت دارددعوا میکنی11-12
صحبت درباره توستخبر خوشهوشیار باشغمگینیبه آرزویت میرسیمواظب خودت باشدیدار12.13
به میهمانی میرویدلت پیش اوستبه تو احترام میگذاردبیش از حد کنجکاویبه آرزوهایت میرسیبه گذشته فکر کندیدار با کسی13-14
عاشق او میشویدوستت داردبه حرف مردم اعتماد داردفامیل میشویدطرفداری از توزیبا به نظر می رسدیک اتفاق بد14-15
او را میبینیاذیتش نکناز تو خوشش می آیدبه زیبائیت ننازیک سختی در راه داریعجله در دوستی داریمهربانی می بینی15-16
مطمئن باش اولین عشقشیبعدازظهر خوشی داریدرست فکر کنبه فکر آرزوهای گذشته ات باشدوستت دارددر کارهایت کمی ناراحتییک روزخوب و عالی16-17
خیانت کار نباشمواظب اوقات باشیک خبر جدیددیدار با کسی که دوستش داریصحبت در مورد توستدر کارهایت به تو کمک می کندبه تو قکر میکند17-18
ازدواجکسی تو را دوست دارد و تو نمیدانیدوست عزیزت می آیدنامه ای دریافت میکنیازدواجصبور باشبرای او ارزشمندی18-19
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باشهیچ اتفاقی نمی افتددر تکاپوییمنتظریتهدیدمنتظر باشکمکش کن19-20
در رنج و سختی قرار می گیردبه کارهایش فکر کنبعدازظهر خوشی داریبه فکر فردا باشدیداربا کسی که سالها اورا ندیده ایخیانت      می کنیدیدار غیر منتظره20-21
کمی درباره خودت فکر کنخیانت کار نباشصحبت درباره توستمضطربییک شب ترسناکصحبت در مورد توستدرباره تو صحبت میکند21-22
به حرف مردم اهمیت ندهدیدارمنتظر کسی هستیکسی راجع به تو حرف می زندیک اتفاق خوببه رفتارت اهمیت می دهددرباره تو صحبت کرده22-23
مواظب خودت باشخوش بختیازدواجبه فکرت می رسدخوابهای خوشخواب خوشی می بینیدر خواب تو را می بیند23-24

 

پسنیده دیدم مطالبی از اهل بیت درباره عطسه بنویسم:هرگاه عطسه کردی این دعا را بخوان:
امام صادق فرمودند:هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:
الحمدلله رب العالمین کثیرا”کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم
از سمت او مرغی که از ملخ
کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرودو در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند
در حدیثی دیگر فرمودند: کسی که عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است
مطلبی جالب:از حضرت رسول (ص) منقول است که فرمودند:عطسه تصدیق میکند سخنی را که مقارن او واقع شود و علامت راستی آن سخن است یعنی : اگر سخنی گفتیمو فورا” خودمان یا اطرافیان عطسه ای کردیم دلیل بر درستی آن است و اگر تصمیم به انجام داریم بهتر است انجامش دهیم نه اینکه بگوییم صبر آمد باید صبر کنیم و انجام ندهیم!!!

از حضرت علی (ع) منقول است که هر که بعد از عطسه بگوید: الحمدلله رب العالمین علی کلِّ حال درد گوش و درد دنداننیابد و از حضرت امام صادق منقول است هر که عطسهکسی را بشنود حمد الهی کند و صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود که این را بگو اگرچه دریا در میان تو و او فاصله باشد در حدیث دیگر فرمودبرای رفع درد دندان و درد گوش که چون کسی عطسه کند حمد خدا را بگوید در حدیث دیگر منقول است که ترسایی عطسه نمود آن حضرت به او گفتند: یرحمک اللهدر حدیث دیگر منقول است که چون مسلمانی عطسه کندو ساکت بماند از برای علتی ملائکه از جانب او میگویند :الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکهمیگویند :یغفرالله لک و فرمودند: عطسه نمودن بیمار علامت عافیت او و راحت بدن اوست.از امام صادق منقول است که فرمودند: عطسه نفع میبخشدبه بدن مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیادهاز سه مرتبه شود درد و بیماریست .منبع: کتاب حلیة المتقین (آداب عطسه…صفحه ۳۰۵ پ۲و۳)
از حضرت رسول (ص) منقول است که چون کسی عطسه
کند او را دعا کنید اگرچه دریا در میان فاصله باشداز امام رضا(ع) منقول است که دهن دره از شیطان است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است در حدیثی دیگر منقولاست که حق تعالی را نعمتهای بسیار بر بنده است در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح بنده فراموش میکندکه خدا را بر آن نعمتها شکر کند پس به این سبب خداوند امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند و از بینی اشبیرون می آید.پس از این جهت مقرر نموده اند که در این حال خداوند را حمد کندکه این حمد تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش نموده است . حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که نیکو چیزی ایست عطسه نفع میرساند به بدن و خدا را یاد می آورد.پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی