ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

انگشتر فروهر اصل

این محصول دارای شماره مجوز 1007705 و 9876005096248: ISBN میباشد

0.088946001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

انگشتر فروهر اصل

یك انگشتر زیبا و اصیل ویژه ی جوانان ایرانی

تقدیم به تمام دختران و پسران آریایی…

طراحی تحسین بر انگیز، ظرافت خیره كننده

مدل بسیار پرطرفدار پسران و دختران جوان

تقدیم به تمام ایرانیان و دوستداران ایران

نمادی از فرهنگ ایران زمین

پندار نیك … گفتار نیك … كردار نیك

0.098824001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

 

سایز 6

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

قیمت : 11500 تومان

سایز 7

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 8

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 9

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 10

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 11

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

نمــــــاد فـــــــروهر

نیاكان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند كه هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده كه پویندگی و بالندگی انسان از كوشش و جوشش آنهاست.
فروهر از دو واژهی "فره" به معنی جلو، پیش و "وهر" یا ورتی به معنی برنده و كشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست كه انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاكی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.

0.127347001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شكل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی بهكار میرود. این نگاره، گذشتهی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شكل كنونی آن در كتیبههای هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.

نگاره فروهر, از چند قسمت تشكیل شده, كه هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.
1- صورت فروهر به انسان شبیه است و این خود نشان دهنده رابطه ی بین فروهر و انسان می باشد

0.132920001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

 

سایز 6

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

قیمت : 11500 تومان

سایز 7

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 8

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 9

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 10

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

سایز 11

0.107955001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل قیمت : 11500 تومان

2- دو بال در دو طرف فروهر وجود دارد كه هر كدام از این بالها سه ردیف پر دارند. این سه ردیف پر نشان دهنده , اندیشه نیك, گفتار نیك و كردار نیك هستند. یعنی با تجهیز شدن به این سه می توان بمانند بالهای یك پرنده به سوی خوبی, پیشرفت و آینده یی بهتر پرواز كرد
3-در قسمت پایین فروهر, دم پرگونه یی وجود دارد كه خود سه ردیف پر دارد. این سه ردیف پر نشان دهنده اندیشه بد, گفتار بد و كردار بد هستند كه سبب سقوط انسانند و به همین علت هم در قسمت پایین فروهر قرار گرفته اند.
4-دو طناب كه در انتها, فر خورده اند و در دو طرف فروهر قرار دارند سپنته مینو (جلو), و انگره مینو( پشت), را نشان می دهد. كه این دو خود نشان می دهند كه انسان بایدخوبی را در پیش بگیرد و به جلو برود و به بدیها پشت كند

0.159649001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

5- دایره یی كه در وسط تنه فروهر هست نشان از این دارد كه روان انسان جاوید است,نه آغازی داشته و نه پایانی دارد.
6- یك دست فروهر, بالا را نشان می دهد و این نشان از این دارد كه در این جهان تنها یك راه است و آن راستی ست كه باید آن را در پیش گرفت.
7- دست دیگر, حلقه یی را نگه داشته است كه این حلقه ی " پیمان " است كه نشانی ست از صداقت و وفاداری, كه اساس فلسفه زرتشت می باشد.

0.171562001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل                   0.171562001315510264 jazzaab ir انگشتر فروهر اصل

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی