وصال در کنار و من به جمهوری ِ…نام سابقش چه بود؟    شاه رفته ام

سراغ جفت شش یه آس    با سری که تازه تاس شد   سراغ ماه رفته ام

علامتی که راه داشت      بای بای ِآخر تو بود

و من به شوق مقصدی که در تو داشتم

مدام توی خوابم اشتباه رفته ام

منی که سالها پی تو با صدای های های گریه از میان خنده های قاه قاه رفته ام

چگونه و چه ریختی      چگونه آب را تنم کنم؟

تمام رودخانه ها به آب پشت کرده اند

به انتهای چاه رفته ام

تو را به اشکهای خود صلیب بسته ام و تا تمام ابرهای دور

قطره قطره آه آه رفته ام

به شکل در هم ِهزار غم درآمدم    نشد!

به عمق چشمهای آبی و سیاه رفته ام      نشد!

حصارها بلند بود

و قدِ من کفاف دیدن تو را نداد

بیا که من بزرگتر شد و سکوت کوچه از تمام شب گذشت

حصارها فروترند و جاده ها تهی      تو نیستی

مرا به من سپرده ای وچادر اقامتم به هر کجا که خواستی نشانده ای

چنان گریختی که روی سنگفرش کوچه ها صدای پای من هنوز می رود

پی تو از حصارهای کاهگل گذشته ام

کنار ساحل ایستاده ام

شماره کرده ام تمام موج های رفته را

به رفته گان سپرده ام   که وقت آمدن تو را بیاورند…