ads
adsads


مروری بر گذشته

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

شعر در باره لاف زدن

شعر در باره لاف زدن

 

شعر در مورد لاف زدن ,شعری در مورد لاف زدن,شعر درباره لاف زدن,شعر لاف زدن,شعر درمورد لاف زدن,شعر درباره ی لاف زدن,شعر برای لاف زدن,شعری درمورد لاف زدن

 

1516813751 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

 

تو سلیمان شدن آموزی اگر، دیوان

نتوانند زدن لاف سلیمانی

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

کجا با همای سر بارگاهش

تواند زدن لاف هم آشیانی

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

عاجزی بر حیرت ما شرم جرأت ختم کرد

لاف اگر مژگان زدن باشد که کمتر میزنیم

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن

پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف فریدون زدن و آنگه ضحاک وار

سلطنت و شیطنت هر دو بهم داشتن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

از در کم کاسگان لاف فزونی زدن

وز دم لایفلحان گوش نعم داشتن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چون به مصاف سران لاف شهادت زنی

زشت بود پیش زخم بانگ الم داشتن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

ای مسافر اندرین ره گام عاشق وار زن

فرش لاف اندر نورد و گفت از کردار زن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

بی تکلف می تواند لاف خودداری زدن

هر که در وقت خرام او عنان دل گرفت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

از شناسایی حق لاف زدن، نادانی است

قسمت نقش ز نقاش، همین حیرانی است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

کیستم من که زنم لاف صبوری در عشق؟

کشتی نوح درین قلزم خون طوفانی است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

سوزن عیسی تواند لاف بینایی زدن

رشته سردرگم ما را اگر پیدا کند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

هست بی صورت ترا لاف سبکباری زدن

می شود تا ازتو نقش پا مصور در گذار

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

سخن پناها! هر چند رسم لاف زدن

به چون تو نکته شناسی ز عقل باشد دور

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چون حیا غالب شود از لاف نتوان دم زدن

هر که باشد زیر آب آواز ماهی میکند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

در رود زدن شکر سماعی

در گوی زدن شکر سواری

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا

ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

رستن چه ممکنست زقید جهان لاف

وامانده ایم همچو الف درمیان لاف

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

عشقبازان چنین مستحق هجرانند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

دیده بینا نه و لاف بصر

گوهر دریا نه و لاف بیان

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف دل از آسمان لاف تن از ریسمان

بگسلم این ریسمان بازروم در معاد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

مردم از جهد شود عالم نز جامه و لاف

جاهل از کسوت و لاف افسر کیهان نشود

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

از بی خردی بود که با جوهریان

لاف از گهری زنی که در کان تو نیست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

ای دل زشراب جهل مستی تا کی

وی نیست شونده لاف هستی تا کی

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف دانایی مزن خسرو مگر دیوانه ای

در دبستانی که پیر عقل طفل مکتب است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

ابلهی باشد بیم سر و لاف باری

با سواری که به فتراک بسی سر بسته ست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

عقل است و لاف صبر یکی پرده برفگن

تا بنگری که فایده عقل تا کجاست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چه حد دعوی نیلوفر آنکه لاف غرور زند

که چشمه خورشید آشنای من است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چه سود ازین لاف عیاری که سیاست

سر بر شرف کنگر دارم نرسانید

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چه حد هر خسیسی لاف عشقت

مگس نبود که صید باز گردد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف عشق و وصل یاران، این بدان ماندبدان

حاجیان در کعبه ماندند و به ترکستان شدند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

آنکه در عشق رخت لاف هواداری زد

به جفا از درت، ای خسرو خوبان، نرود

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

در صف عشاق چو لاف عیاری زدید

ماتم تان واجب است، گر ز غمش جان برید

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

خسرو، چو لاف عشق زدی، از بلا مترس

زینسان بر اهل عشق بسی آزمون رود

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

در آستانت لاف رسیدن کرا رسد

آن را که زیر پای دو عالم دو گام شد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

خسرو، ز باد صبح رخش دم زنیم و بس

لاف محبتش سر هر موی من زند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف عشقت می زنم، جانا، ولی

پس فقیر بینوایم، چون کنم؟

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

یا نمی باید ز آزادی زدن چون سرو لاف

یا گره از بی بری در دل نمی باید گرفت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چون تواند بحر با من لاف همچشمی زدن؟

می زند پهلو به گردون هر حباب چشم من

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

سر خود چکار آید و تن را چه اعتبار

از عقل و هوش لاف زدن هست عار من

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

گفت آری لاف می زن لاف لاف

در غریبی بس توان گفتن گزاف

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف یاری نمی زنم، هر چند

با تو در خویشتن نمی یارم

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

تیغ بر وی زن که پیشت لاف آزادی زند

ما گرفتاریم، تندی بر سر ابرو مکن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

طریق بوالهوسان است نی ره عشاق

ز عشق لاف، پس از فتنه بر کران بودن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف نخستین «بلی » می زنم

روز نخستین که تو گویی:«الست »

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

مرا زیبد ار لاف شاهی زنم

که در سینه گنج تمنای اوست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

به آخر بداند خداوند لاف

که: در سر بغیر از خیالی نداشت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

کسی را رسد لاف گردن کشیدن

که سر بر چنان آستانی ببیند

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف کشف و غیب دانی می زنی

از خدای غیب دان اندیشه کن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف از سخن شیرین دیگر نزنم پیشت

کین لفظ نمی زیبد الا ز زبان تو

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف عشقت میزنند آشفته حالان جهان

اوحدی میرست و در عشقت سپاه آراسته

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

همچو من گر لاف یکتایی زند

زیبدش، زیرا که همتای منست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

نه تو گفتی: خدای را نشناسم بجز یکی؟

ز یکی لاف چون زنی؟ چو غلام دویستی

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

غفلت کم فرصتی میدان لاف کس مباد

در صف آتش علم دار است برگ کاه ما

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

مایه دار هستی را لاف ما و من ننگ است

بی بضاعتان دارند عرض خودفروشیها

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چیده است لاف خلق بچندین ترانه ها

برخشت ذره منظر خورشید خانه ها

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

غافلم دارد زدریا لاف بینش چون حباب

پرده چشمی بچندین جلوه حائل بوده است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

باعث لاف غرور نیست جز اسباب جاه

دعوی پروازها در خور بال و پر است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

همچو دل آئینه وهمی بدست افتاده است

میتوان از لاف هستی یکجهان تمثال ریخت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

کار با عشق است (بیدل) ورنه در میدان لاف

بوالهوس هم میتواند خونی از قیفال ریخت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

اهل حال مجوئید غیر ضبط نفس

که لاف دانش و فهم از کتاب دشوار است

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

وضع ترتیب ادب در عرصه گاه لاف نیست

قابل این زه کمان قبضه نداف نیست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره ی لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

(بیدل) ببزم معرفت از لاف شرم دار

شب را کسی ندید به پیش سحر سپید

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر برای لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

لاف پر پیران جهان گردیده

بازیچه طفلان سر کوی تو بود

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

گل بار دگر لاف صفا خواهد زد

در عهد رخت دم از وفا خواهد زد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

گفت خمش چند چند لاف تو و گفت تو

من چه کنم ای عزیز گفتن بسیارم اوست

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعری در مورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درباره لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

شعر درمورد لاف زدن

1516813752 jazzaab net شعر در باره لاف زدن

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارمپربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی