ads
adsads


مروری بر گذشته

مطالب جدید سایت

عکس

بیوگرافی هنرمندان

عجایب اسرار آمیز جهان

مطالب گوناگون

  • جذاب
  • دیدنی
  • دنیای مد
  • مطالب طنز
  • سلامت
  • عکس
  • بیوگرافی هنرمندان
  • عجایب
  • گوناگون

تعبیر خواب چشم – در خواب دیدن چشم

مجموعه : تعبیر خواب

eye sleep1 تعبیر خواب چشم   در خواب دیدن چشم

تعبیر خواب چشم – در خواب دیدن چشم

تعبیر خواب چشم از دید حضرت امام جعفر صادق

تعبیر خواب چشم هفت چیز است

 روشنائی – دین مبتنی بر هدایت و درستی – اسلام – فرزند – مال – علم – زیادتی در دین و مال

تعبیر خواب چشم از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب چشم شهلا ، فرزند است

تعبیر خواب کور شدن یک چشم ، گناه و مصیبت است

تعبیر خواب چشم از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب چشم بر کف دست ، مال است

تعبیر خواب سفیدی در چشم ، غم و اندوه است

تعبیر خواب چشم از دید جابر مغربی

تعبیر خواب سیاه شدن چشم ها بدون سفیدی ، غرور و تکبر است

تعبیر خواب آسیب دیدن یک چشم ، آسیب به فرزندانش است

تعبیر خواب جاری شدن خون از چشم ، غم از سمت فرزند یا ضرر مالی است

تعبیر خواب چشم از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم ، جوینده صلاح دین است

تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم به مقصود آرایش ، امانت و دینداری برای عزیز شدن نزد مردم است

تعبیر خواب سرمه گرفتن از کسی برای در چشم کشیدن ، مال است

تعبیر خواب ضعیف شدن روشنایی چشم ، دورویی است

تعبیر خواب چشم از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چشم به رنگ آبی ، عشق سوزان است

تعبیر خواب چشم تیره رنگ ، خبر خوشحال کننده است

تعبیر خواب چشم کم سو ، ضرر و زیان از هر نظر است

تعبیر خواب چشمان چپ ، باعث تحقیر شدن خود است

تعبیر خواب چشمان کثیف ، آینده بد است

تعبیر خواب نداشتن چشم ، ایدهای برباد رفته است

تعبیر خواب چشمان به زیر انداخته شده ، در خفا کسی را شدیدا دوست داشتن است

تعبیر خواب چشم از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب یک چشم بودن ، آسیب دشمنان است

تعبیر خواب چشمان قهوه ای ، فریب و خیانت است

تعبیر خواب چشمان آبی ، ناتوانی در انجام اهداف است

تعبیر خواب چشمان خاکستری ، چاپلوسی در عشق است

تعبیر خواب از دست دادن یکی از چشم ها یا چشم درد ، سختی و دردسر است

تعبیر خواب مردی یک چشم ، گرفتاری در دام است

 

پربیننده ترین مطالب

ایستگاه طنز و شادی

فال و طالع بینی